Disclaimer

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Hendrik Beerda Brand Consultancy B.V.

Persoonsgegevens
De gegevens die u registreert op deze website zullen nooit aan derden worden doorgegeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen gebruikt in verband met onze dienstverlening.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.